قفسه بندی بار پالتی

ماهیت استفاده از این سیستم پالتی بوده و بارگذاری و باربرداری توسط لیفتراک و سایر تجهیزات جابجایی انجام می گیرد. امکان استفاده با راهروهای باریکتر با تجهیزات مناسب امکان پذیر می باشد.