انبار تجهیز آسیا

پروژه های اخیر انبار سازان آسیا

نمایی از قفسه بندی شرکت مشبک شرکت ایپک طب

نوع قفسه: قفسه بندی مشبک

نمایی از قفسه بندی شرکت نمایندگی ایسوزو

نوع قفسه: مشبک کانتینر

نمایی از قفسه بندی شرکت شرکت بخش شفا آراد

نوع قفسه: مشبک

نمایی از قفسه بندی شرکت شرکت ایتوک

نوع قفسه: بالکی راک

نمایی از قفسه بندی شرکت راه سوم پارسیان(قبل از انجام)

نوع قفسه: پالت راک

نمایی از قفسه بندی شرکت راه سوم پارسیان(بعد از انجام)

نوع قفسه: پالت راک

نمایی از قفسه بندی شرکت همتا سیکلت

نوع قفسه: راک کفپوشدار

نمایی از قفسه بندی شرکت شرکت آتا

نوع قفسه: راک کفپوشدار,مشبک