انبار تجهیز آسیا

پارتیشن بندی و دکوراسیون داخلی

پارتیشن بندی و دکوراسیون داخلی

اجزای ساخت پوششی این سیستم MDF با ضخامت 6 ، 8 ، 10 و 16 میلی و اجزای قاب بندی آن نیز آلومینیوم ،شش پر و هشت پر است.


گالری