انبار تجهیز آسیا

فروشگاهی و اداری

فروشگاهی و اداری

این سیستم به صورت 2 یا 1 ردیف به فروشگاههای زنجیره ای و سوپر مارکت عرضه شده، این سیستم برای کالاهای سبک تا نیمه سنگین مناسب است . سیستم فروشگاهی در دو نوع خودایستای یک و دوطرفه و نصب دیواری ارائه شده است.


گالری